Juridisch Advies

Gratis eerste advies, zonder enige verplichting.

Wij bellen u

binnen 30 min. terug

Vertical divider

7.       De fiscus en kinderalimentatie

Voor de verzorgende ouder, die de kinderalimentatie ontvangt, is de ontvangen kinderalimentatie onbelast.

De alimentatieplichtige die meer dan € 131,00 per maand per kind betaalt aan levensonderhoud voor een kind dat niet bij hem/haar in huis woont, heeft recht op een fiscaal voordeel. Om tot het fiscale voordeel te komen mogen opgevoerd worden:

  1. het betaalde bedrag aan kinderalimentatie;
  2. de kosten in verband met de omgangsregeling (€ 5,00 per kind, per dag);
  3. de kosten in verband met halen en brengen van de kinderen;
  4. eventuele aantoonbare ander kosten in verband met het levensonderhoud van de kinderen.

Maandelijks fiscaal voordeel voor de eerste twee belastingschijven 2007

Leeftijd kind

0 t/m 5 jaar                 € 30,00 per maand
6 t/m 11 jaar               € 37,00 per maand
12 t/m 17 jaar             € 45,00 per maand

In principe bestaat er voor het betaalde levensonderhoud  voor een  kind van 18 jaar en ouder geen fiscaal voordeel. Zie voor de uitzonderingen www.belastingdienst.nl

8.       Wettelijke indexering 

Omdat de kosten van levensonderhoud, maar ook het inkomen in principe jaarlijks stijgen, wordt de alimentatie jaarlijks verhoogd. Het indexeringpercentage wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt in november gepubliceerd. De alimentatieplichtige is verplicht om de kinderalimentatie jaarlijks te verhogen met de wettelijke indexering.
De verhoging van de kinderalimentatie met de wettelijke indexering, dient door de partners onderling geregeld te worden. Indien de alimentatieplichtige de indexering niet betaalt, kan over een periode van maximaal vijf jaar de indexering alsnog gevorderd worden.

Indexeringspercentages vanaf 2000

            2008                2.2%
            2007                1.8%
            2006                0,9%
            2005                1.1%
            2004                2.5%
            2003                3.9%
            2002                4.6%
            2001                3.3%  

Doordat de lonen enige tijd bevroren zijn, is vanaf 2005 het indexeringspercentage lager dan in voorgaande jaren.

9.                 Bijstand

Ontvangt één van de partners na beëindiging van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap een bijstandsuitkering, dan zal de uitkerende instantie proberen om een zo groot mogelijk deel van de uitkering te verhalen op de ex-partner, ongeacht wat de er is afgesproken in het convenant.
Hebben de partners samengeleefd, dus zonder te zijn getrouwd en geen geregistreerd partnerschap aan te zijn gegaan, dan wordt de bijstandsuitkering niet verhaald op de ex-partner. Eventueel betaalde partneralimentatie wordt wel gekort op ede bijstandsuitkering.    

Wanneer na de scheiding één van de partners een bijstandsuitkering ontvangt, wordt, in alle gevallen, de kinderalimentatie volledig gekort op de bijstandsuitkering.

10.               Herziening

Bij wijziging in de omstandigheden van één of beide ouders kan een herziening van het alimentatiebedrag worden gevraagd. Dit kan in onderling overleg of via een gerechtelijke procedure. Wanneer de herziening wordt gevraagd via een gerechtelijke procedure dan bepaalt de rechter de hoogte van de alimentatie. Het is echter ook mogelijk om in onderling overleg een nieuw bedrag aan kinderalimentatie overeen te komen. Leg in dat geval wel samen in een contract vast wat het nieuwe bedrag aan kinderalimentatie is en vanaf wanneer het nieuwe bedrag geldt. Wanneer jullie beiden het contract ondertekenen, geldt dat als een overeenkomst en is dus rechtsgeldig.
De hoogte van het eerder afgesproken of door de rechter vastgestelde alimentatiebedrag kan niet éénzijdig gewijzigd worden.

Er is een aantal redenen om herziening van de hoogte van het alimentatiebedrag aan te vragen. Een aantal veel voorkomende redenen is:

  1. samenwonen, trouwen, aangaan van een geregistreerd partnerschap van één van de ex-partners;
  2. verlaging van inkomen buiten eigen schuld, bij ontslag of langdurige ziekte;
  3. structurele verhoging van het inkomen van één van de ouders;
  4. wijziging in de woonlasten;
  5. het winnen van een grote prijs.

 

Let op! Er is zoveel jurisprudentie (aanvullingen op de wet door bijzondere uitspraken van de rechter) over kinderalimentatie en dus uitzonderingen op de regel dat deze niet genoemd kunnen worden op deze website.

Vaak is het zo dat de herziening van de hoogte van de kinderalimentatie via een gerechtelijke procedure meer kost dan het oplevert.

11.               Stiefkind

Voor stiefkinderen hoeft in principe geen kinderalimentatie betaald te worden na een scheiding.

12.               Netto draagkrachtberekening

Als eerste kan opgemerkt worden dat de alimentatie nooit tot op de cent nauwkeurig kan worden berekend. Dit heeft onder anderen te maken met het feit dat in de loop van elk jaar sprake is van grotere of kleinere wijzigingen in de belastingwetgeving, premiestijgingen of -dalingen, verandering in de bedragen van de bijstandsuitkeringen en wijziging in de Tremanormen.
Daarnaast is de draagkrachtberekening dan wel standaard maar er zijn, vanuit de jurisprudentie, veel manieren om met de in te vullen gegevens om te gaan. Het komt dan ook regelmatig voor dat wanneer twee professionals op basis van dezelfde gegevens een draagkrachtberekening maken, er sprake is van verschillende uitkomsten met betrekking tot de alimentatiebedragen.
In het Tremaraport wordt gesteld dat bij inkomens tot € 2000,00 bruto per maand er gebruik gemaakt kan worden van de netto draagkrachtberekening en bij hogere inkomens van de bruto draagkrachtberekening. Deze keuze is gemaakt omdat bij hogere inkomens sprake is van een hoger fiscaal voordeel op de te betalen alimentatie. Daar waar het echter gaat om het fiscale voordeel op de kinderalimentatie tussen de hogere en de lagere inkomens gaat het om ongeveer € 10,00 per kind per maand.

Als laatste kan worden opgemerkt dat beide (ex-) partners vooral inzien dat er voor hen beide sprake is van redelijke alimentatiebedragen. Een te hoog of te laag overeengekomen alimentatiebedrag leidt geheid tot ontevredenheid en boosheid bij één van beiden en dat resulteert vaak in een nieuwe alimentatieberekening al dan niet via een gerechtelijke procedure. Met alle kosten en stress vandien.

De draagkrachtberekening is een vrij ingewikkelde rekenmethode waarin rekening gehouden wordt met allerlei mogelijkheden en uitzonderingen.
De Echtscheidingsspecialist heeft de netto draagkrachtberekening enigszins  vereenvoudigd waardoor de draagkrachtberekening gemakkelijker te gebruiken is. Daarnaast zijn een aantal elementen vanuit de bruto draagkrachtberekening meegenomen. De berekening van de Echtscheidingsspecialist geeft u een goede indicatie van de hoogte van de kinderalimentatie.
 
Voor de volledige en gedetailleerde informatie met betrekking tot de draagkrachtberekening, inclusief uitzonderingsgevallen en dergelijke, kunt terecht op de websites www.nvvr.org en www.rechtspraak.nl .

Voor ondernemers en freelancers is deze draagkrachtberekening alleen geschikt wanneer er redelijkerwijs een netto maandinkomen uit het jaarrapport/omzet gedestilleerd kan worden.

NB. Voor mensen met veel belastbaar inkomen in box 2 en 3 is dit geen geschikte methode om de kinderalimentatie te berekenen.

Bespaar direct tot 500.00 op uw echtscheidingskosten bij een mediator of advocaat.

BESTEL NU het rekenschema om, anoniem en in eigen beheer, zelf de kinderalimentatie te berekenen. Het rekenschema kan eindeloos gebruikt worden tot dat de bijstandsnormen en de belastingpercentages zich wijzigen. Klik hier om te bestellen.

 

KOOP
S
K
P
A
O
 
FAVORIETEN
relatieplanet.nl
dating
ohra
afab
ccard
krediet
lexa
stop
ponypark
ditzo
europeesche
mobiel.nl
DAS
vodafone
hi
telfort
call

 

 
Onderhoud: Veronica Webdesign